خروجی نتايج تحليل                                 
 
Home
ساختار برنامه
پروژه های مقاوم سازی
نقشه ها
گزارش چاپگر
سوالاتی در مورد برنامه
خروجی نتايج تحليل
سازه های فولادی
طراحی انواع مقاطع
طراحی استخرها
طراحی راه پله ها
کتابخانه آيين نامه ها
کتابخانه بارهای مرده
نمايندگی کتابفروشی ها
آموزش تصويری برنامه
Photo Gallery
Sta4 Project Transfer
Free Download
تماس با ما

 

 (Pdf) نمونه ای از خروجی تيرها

 (Pdf) نمونه ای از خروجی مقاوم سازی

 (Zip)   Sta4cad سوالاتی در مورد

 (Pdf) نمونه ای از خروجی نيروهای زلزله 

(Pdf)نمونه ای از خروجی پی های تکی

 (Pdf) نمونه ای از خروجی پی های گسترده 

(Zip) نمونه ای از ترسيم اتوماتيک پلان سازه

 (Pdf) نمونه ای از خروجی ستون ها 

     

 (Pdf) نمونه ای از خروجی ديوارهای حائل بتنی  

       

  نمونه ای از نتايج آناليز سقف ها

  نمونه ای از نتايج آناليز تيرها

  نمونه ای از نتايج آناليز ستون ها

  نمونه ای از نتايج پانل ها  

   

  نمونه ای از نتايج آناليز کنترل نيروی برشی در محل اتصال ستون ها

  نمونه ای از نتايج آناليز کنترل اتصال تير به ستون

  نمونه ای از نتايج آناليز کنترل مقاومت نيروی برشی درستون ها

  نمونه ای از نتايج آناليز کنترل پانل ها 

  نمونه ای از نتايج آناليز کنترل تيرها 

  نمونه ای از نتايج آناليز فنداسيون ها 

  نمونه ای از خروج نتايج آناليز غير خطی بصورت گرافيکی

  تحليل رانشی (Pushover) استاتيکی غير خطی

  کنترل ممان مفصل پلاستيک در تيرها و کنترل چرخش در تيرها

  نمونه ای از نتايج نسقف های گنبدی بصورت گرافيکی

  نمونه ای از نتايج نمودار اندرکنش نيروی محوری فشاری و لنگر خمشی

Back Home Next

This site was last updated 08/05/10