سازه های فولادی                              

 

Home
ساختار برنامه
پروژه های مقاوم سازی
نقشه ها
گزارش چاپگر
سوالاتی در مورد برنامه
خروجی نتايج تحليل
سازه های فولادی
طراحی انواع مقاطع
طراحی استخرها
طراحی راه پله ها
کتابخانه آيين نامه ها
کتابخانه بارهای مرده
نمايندگی کتابفروشی ها
آموزش تصويری برنامه
Photo Gallery
Sta4 Project Transfer
Free Download
تماس با ما

 

 

با استفاده از اين نرم افزار، می توان سازه های فولادی را تحليل و طراحی نمود.در اين برنامه نمی توان نقشه های اجرايي سازه های فولادی را ترسيم نمود. بزودی شرکت ايستا نرم افزاری را به بازار خواهد داد که می توان نقشه های اجرایی سازه های فولادی را نيز ترسيم نمود

نمونه ای پنجره های مدل سازی سازه های فولادی در زير نشان داده شده است

 

   

   

 

Back Home Next

This site was last updated 08/10/10