آموزش تصويری برنامه

08/09/10

Home
ساختار برنامه
پروژه های مقاوم سازی
نقشه ها
گزارش چاپگر
سوالاتی در مورد برنامه
خروجی نتايج تحليل
سازه های فولادی
طراحی انواع مقاطع
طراحی استخرها
طراحی راه پله ها
کتابخانه آيين نامه ها
کتابخانه بارهای مرده
نمايندگی کتابفروشی ها
آموزش تصويری برنامه
Photo Gallery
Sta4 Project Transfer
Free Download
تماس با ما

 

آموزش تصويری برنامه بصورت ترکی

طريقه مدل سازی و کپی کردن سازه های بتن آرمه

2.018 KB

طريقه مدلسازی و کپی کردن المان ها

4.902 KB

طريقه مدلسازی سازه های فولادی

10.323 KB

طريقه معرفی کردن ديافراگم

5.185 KB

طريقه محاسبه پی ها

4.921 KB

AutoCAD آموزش برنامه

5.326 KB

آموزش مقاوم سازی سازه ها

6.367 KB

طريقه انتقال پروژه های معماری به نرم افزار

4.386 KB

 
آموزش تصويری برنامه بصورت انگليسی

طريقه مدلسازی و کپی کردن سازه های بتن آرمه

2.018 KB

طريقه مدلسازی و کپی کردن المان ها

4.902 KB

طريقه مدلسازی سازه های فولادی

10.323 KB

طريقه معرفی کردن ديافراگم

5.000 KB

طريقه انتقال پروژه های معماری به نرم افزار

3.000 KB

طريقه محاسبه پی ها

5.400 KB

     
     
 

Back Home Next

This site was last updated 08/07/10