پروژه های مقاوم سازی                             

 

Home
ساختار برنامه
پروژه های مقاوم سازی
نقشه ها
گزارش چاپگر
سوالاتی در مورد برنامه
خروجی نتايج تحليل
سازه های فولادی
طراحی انواع مقاطع
طراحی استخرها
طراحی راه پله ها
کتابخانه آيين نامه ها
کتابخانه بارهای مرده
نمايندگی کتابفروشی ها
آموزش تصويری برنامه
Photo Gallery
Sta4 Project Transfer
Free Download
تماس با ما

 

يکی از مهمترين خصوصيات SAT4-CAD مقاوم سازی سازه ها می باشد.

مقاوم سازي در مهندسي سازه به معناي بالا بردن مقاومت يک سازه در برابر نيروهاي وارده مي باشد. امروزه از اين اصطلاح بيشتر در مورد نيروي زلزله استفاده مي شود. مقاوم سازي يک روش موثر براي کاهش خطر لرزه اي براي سازه هاي موجود است . روشهاي متعددي براي بهبود رفتار لرزه اي سازه هاي بتن مسلح وجود دارد . بدست آوردن اطلاعات دقيق در حين ساخت و اطلاعات تحليلي ارزيابي سازه موجود و انتخاب استراتژي مقاوم سازي بسيار مهم است.

با استفاده از نرم افزار STA4CAD می توان عملکرد سازه را بررسی نمود. روش طراحي بر اساس عملکرد، روشي است نو که در آن خسارت سازه ها در برابرسطح هاي زلزله مورد ارزيابي قرارمي گيرد و عملکردهاي سازه اي و غير سازه اي سازه ها با محدود کردن مقاومت، سختي و شکل پذيري اعضا کنترل مي شود.

 براي ارزيابي ظرفيت و يا عملکرد سازه ، مي توان در نرم افزار STA4CAD سازه را بصورت تحليل غيرخطيNonlinear  آناليز نمود. بعد از اتمام آناليز، برنامه نتايج ظرفيت سازه را بصورت گرافيکي نشان خواهد داد که مي توان براساس آن مشکلات سازه را تعيين نموده و نقشه های اجرايي آن را آماده کرد.

لازم به توضيح است بعد از آناليز کردن سازه ، برنامه تدابير لازم جهت مقاوم سازی سازه ها را پشنهاد نموده و نقشه های اجرايي را آماده می نمايد.

انقلابی در مهندسی سازه

پانل تنظيم پارامترهای مقاوم سازی

نمونه ای از کنترل ممان مفصل پلاستيک در تيرها و کنترل چرخش در تيرها

نمونه ای از ترسيم دتايل در مقاوم سازی سازه ها

نمونه ای از ترسيم دتايل در مقاوم سازی سازه ها

 

Back Home Next

This site was last updated 08/05/10