ساختار برنامه                                             

 

Home
ساختار برنامه
پروژه های مقاوم سازی
نقشه ها
گزارش چاپگر
سوالاتی در مورد برنامه
خروجی نتايج تحليل
سازه های فولادی
طراحی انواع مقاطع
طراحی استخرها
طراحی راه پله ها
کتابخانه آيين نامه ها
کتابخانه بارهای مرده
نمايندگی کتابفروشی ها
آموزش تصويری برنامه
Photo Gallery
Sta4 Project Transfer
Free Download
تماس با ما

 

در یک نگاه STA4CADمشخصات

1- تحليل و طراحی سازه های بتن آرمه ، مقاوم سازی ، شمع کوبی بتنی و تحليل و طراحی ساختمان های غير مسلح.

2- بررسی نتايج خروجی های آناليز.

3- تحليل و طراحی پی ها ( فنداسيون ها ).

4- مشاهده ی  نتايج تحليل سازه به صورت گرافيکی در صفحه نمايش و چاپ آنها.

5- تحليل و طراحی انواع راه پله ، برج ها ، سيلندرها و سازه های گنبدی و ترسيم نقشه های اجرايي آنها.

 مخصوص و ارائه جدول لیستوفر.

6- تحليل و طراحی انواع پی های گسترده وترسيم خودکار پلان و دتایل آنها همراه با تعداد ميلگردهای مصرفی و محاسبه و جايگذاری در جدول مخصوص و ارائه جدول لیستوفر.

7- ترسيم خودکار پلان سازه همراه با تعداد ميلگردهای سقف‌ها و محاسبه و جايگذاری در جدول مخصوص و ارائه‌ی جدول ليستوفر.

8- ترسيم خودکار دتايل ستون‌ها همراه با تعداد ميلگردهای مصرفی و محاسبه‌ی آنها و جايگذاری در جدول مخصوص و ارائه‌ی جدول ليستوفر.

9ترسيم خودکار پلان فنداسيون همراه با دتايل فنداسيون‌ها وتعداد ميلگردهای مصرفی و محاسبه‌ی آنها و جايگذاری در جدول مخصوص و ارائه‌ی جدول ليستوفر.

10- پلات کردن نقشه ها.

11- ترسيم خودکار دتايل تيرها همراه با تعداد ميلگردهای مصرفی و محاسبه‌ی آنها و جايگذاری در جدول مخصوص و ارائه‌ی جدول ليستوفر.

12- ترسيم دتايل سقف‌های مجوف وتيرچه بلوک همراه با تعداد ميلگردهای مصرفی و محاسبه‌ی آنها و جايگذاری در جدول مخصوص و ارائه‌ی جدول ليستوفر.

13-  برنامه‌ای شبيه به اتوکدبا دو ويرايش جديد.

14-  ويرايش نقشه‌ها و دتايل‌ها به‌صورت دستی.

15-  تغيير زبان برنامه.

16- تحليل و طراحی سازه های فولادی .                   17- ويرايش نتايج تحليل سازه به صورت دستی و در صورت نياز ارسال خروجی ها به نرم افزار Microsoft Word.

18- تحليل و طراحی انواع سوله ها و خرپا.               19- تحليل و طراحی انواع مقاطع (تيرهای تی شکل ، مستطيلی ،دايره ای وچند ضلعی ها).

20- تحليل و طراحی انواع استخر ها.                       21- تحليل و طراحی ديوارهای حائل بتنی و ترسيم خودکار دتايل آنها همراه با تعداد ميلگردهای مصرفی و جايگذاری در جدول مخصوص.

22- کتابخانه آيين نامه ها.                                      23- کتابخانه بارهای مرده.

24- با اين گزينه می توانيد خروجی برنامه STA4-CAD رابه نرم افزارهای مانندETAPS - SAP2000 – STAAD/PRO    انتقال ودریافت نمایید و همچنین می توان نقشه های معماری را انتقال داده (دریافت فایل DWG ) تا برنامه بصورت خودکار سازه را مدل سازی نماید.

25-  به روزرسانی کردن نرم‌افزار.                       26 - دفترچه راهنمای برنامه. 

27- خروج از برنامه.                                          28- آموزش تصويری برنامه.               

29- جعبه ابزاربرنامه.                                         30 – دستيار برنامه.                 

31- مشخص کردن پروژه فعال.

نمونه ای از محاسبه ستون ها

نمونه ازمدل سازی سازه      

 

Home Next

This site was last updated 08/05/10